Vår vision

Genom att kontinuerligt utveckla kännedomen om Paralympics och utveckla nya framgångsrika idrottare som förebilder ska intresset för att bedriva idrott på alla nivåer öka bland personer med funktionsnedsättning. Samtidigt ska antalet idrottare med intresse och lust att nå världseliten öka. På så sätt ska vi få större och mer konkurrenskraftiga trupper, som leder till att Sverige tillhör topp 10 bland nationerna på Paralympics i medaljsammanhang.

Långsiktighet

För att uppnå vår vision måste vi kontinuerligt jobba för att fler idrottare lockas till en paralympisk satsning. Vi måste skapa förutsättningar för att stötta de idrottare som har ambition och vilja att nå toppen så att deras dröm kan förverkligas. Därför är det viktigt att vi bygger långsiktiga samarbeten som kan ge de resurser som behövs för att lösa vårt uppdrag. Vi ska även ha som mål att öka värdet av den paralympiska rörelsen genom att tydligt stå för de värderingar som Paralympics symboliserar.

Paralympics

SPK arbetar inför och under spelen för att skapa de förutsättningar som gör att paralympierna i truppen kan prestera sitt allra bästa. Uttagningar av aktiva ska ske utifrån fastställda kriterier som bygger på uppvisad konkurrensförmåga men även bedömd potential att i framtiden kunna erövra medaljer. Även uttagning av ledare ska ske utifrån fastställda kriterier som säkerställer stödet till de aktiva. Tidigt ska en ledningsfunktion utses som ska säkerställa att såväl förberedelser som genomförande dels uppfyller kraven från organisationskommittén (OCOG), dels skapar de allra bästa tänkbara förutsättningar för paralympierna i truppen att nå uppsatta mål.

Inför varje Paralympics ska truppens samlade mål tydliggöras. Dessa ska tillsammans med utvärdering av förberedelser och genomförande ligga till grund för fortsatt utveckling.

Framgång skapar drömmar

SPK är medvetna om att svenska paralympiska framgångar väcker drömmar, inspirerar och ger energi, både inom och utanför idrotten.

Sveriges Paralympiska Kommittés uppdrag

SPK är den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor. SPK:s uppgift är att utveckla och värna om den paralympiska rörelsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella Paralympiska Kommitténs (IPC) Handbok, The Paralympic Charter. SPK har antagit World Anti Doping Code, IPC Classification Code samt IPC Medical Code och ska följa dessa regler.

SPK:s huvudsakliga arbetsuppgifter

• Organisera och genomföra Sveriges deltagande i Paralympics
• Besluta om aktiva och ledares deltagande i Paralympics
• Förbereda för deltagande i Paralympics
• Bidra till utveckling av elitidrotten
• Arbeta internationellt
• Sköta marknadsföring och sponsring

Dessa arbetsuppgifter ska genomföras för att skapa konkurrenskraftiga svenska trupper i Paralympics.

Paralympisk utveckling
i urval

Paralympiskt utskott

Paralympiska utskottet är ett rådgivande organ till Förbundsstyrelsen. Utskottet ska bestå av ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter som samtliga utses av Förbundsstyrelsen.

• Ordförande och vice ordförande utses bland i Förbundsstyrelsen valda ordförande och ledamöter.

• Två ledamöter utses bland de personer som har nominerats av Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés idrottskommittéer för paralympiska idrotter.

• Två ledamöter utses bland de personer som har nominerats av de Specialidrottsförbund med vilka Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittén har särskilt avtal om överlämnande av paralympisk idrott.

• Två ledamöter utses bland de personer som har nominerats av de aktiva som deltar i den “camp” som vart annat år föregår paralympics.

• Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés sportchef adjungeras som föredragande.

Kontakta paralympiska utskottet